Konsekwencje zmiany Prawa zamówień publicznych dla branży ochrony

Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadziła ona szereg zmian dla wykonawców ubiegających się o zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia. Wiele firm ochroniarskich bierze udział w przetargach publicznych, w których przedmiot udzielanego zamówienia jest mniejszy niż 750 000 euro. Z tego względu, skupię się dzisiaj na omówieniu konsekwencji nowelizacji przepisów dla tego typu postępowań.

W przypadku organizacji przetargu, w którym wartość zamówienia na usługi społeczne (w tym detektywistyczne i ochroniarskie) jest mniejsza niż 750  tys. euro zastosowanie ma przepis art. 138o, umożliwiający zamawiającemu skorzystanie ze specjalnego trybu udzielania zamówienia, w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Decydując się na ten tryb, zamawiający będzie musiał spełnić następujące wymogi:

  • zamówienie musi zostać przez niego udzielone w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący,
  • ogłoszenie o zamówieniu musi zostać zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeśli go nie posiada to na własnej stronie internetowej,
  • ww. ogłoszenie musi zawierać informacje niezbędne do ubiegania się o to zamówienie, w szczególności:
    • termin składania ofert, uwzględniający czas niezbędny do ich przygotowania i złożenia,
    • opis przedmiotu zamówienia, jego wielkości i zakresu,
    • kryteria oceny ofert.

Dodatkowo po zakończeniu postępowania zamawiający musi opublikować o tym fakcie stosowną informację, w sposób analogiczny do publikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Z Twojego punktu widzenia wzięcie udziału w przetargu odbywającym się w tym trybie będzie wiązało się z pewnymi niedogodnościami. Przede wszystkim tego rodzaju zamówienia nie będą publikowane w jednym miejscu – Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jak miało to miejsce dotychczas. Publikacja będzie się odbywała na stronach internetowych lub BIP poszczególnych zamawiających. W znaczny sposób utrudni Ci to więc wyszukanie przetargów w czasie umożliwiającym zgłoszenie się jako potencjalny wykonawca.

Utrudnieniem jest również fakt, że procedury dotyczące udzielania zamówień w tym trybie nie są szczegółowo określone w ustawie. Każdy zamawiający określa je więc według własnego uznania, uwzględniając oczywiście kilka wcześniej przeze mnie wymienionych wymogów.  Oznacza to, że każdorazowo będziesz musiał zapoznać się szczegółowo ze SIWZ danego przetargu publicznego. Wymagania proceduralne mogą się bowiem różnić w przypadku analogicznych zamówień złożonych przez dwa różne podmioty zamawiające. Ostatecznie więc, na wyszukanie i analizę konkretnego zamówienia będziesz musiał poświęcić więcej czasu niż miało to miejsce dotychczas.

To oczywiście nie wszystkie zmiany wprowadzone przez nowelizację. Resztę z nich omówię jednak w kolejnym wpisie 🙂

Pozdrawiam serdecznie,
Małgorzata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *