Przedawnione zaległości podatkowe a udział w przetargach

Jeśli czytasz mój wpis to najprawdopodobniej znaczy, że Twoje przedsiębiorstwo przynajmniej częściowo pozyskuje zlecenia w drodze udziału w przetargach publicznych. Podobnie zresztą jak robi to wiele innych przedsiębiorców z branży ochrony osób i mienia. I słusznie, ktoś przecież musi ochraniać budynki państwowe i samorządowe.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych są 3 sytuacje, w których Twoje przedsiębiorstwo może zostać wykluczone z przetargu z powodu zaległości podatkowych:

  • wydano wobec niego prawomocny wyrok sądu o zaleganiu z zapłatą należności publicznoprawnych
  • wydano wobec niego ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z zapłatą należności publicznoprawnych
  • zawarto porozumienie w sprawie spłaty zaległych należności publicznoprawnych.

Warto podkreślić, że pisząc o należnościach publicznoprawnych w kontekście wykluczenia z przetargu publicznego mam tutaj na myśli podatki, opłaty, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne razem z odsetkami i ewentualnymi grzywnami.

Z przepisów wynika jednoznacznie, że jeśli Twoje przedsiębiorstwo posiada zaległości w płatności ww. należności publicznoprawnych to podlega wykluczeniu z przetargu publicznego. Co jednak w sytuacji, gdy takie zaległości owszem były ale w chwili obecnej są już przedawnione? Tutaj sprawa nie jest już tak oczywista.

Zagadnieniem tym zajmowała się pod koniec ubiegłego roku Krajowa Izba Odwoławcza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zostali wykluczeni z przetargu z uwagi na fakt, iż jedna z Agencji Ochrony Osób i Mienia posiadała zaległości podatkowe. Były one już jednak przedawnione. KIO ostatecznie wydało wyrok, zgodnie z którym nie można wykluczyć z udziału w przetargu wykonawcy, który co prawda nie zapłacił podatku w przeszłości, ale na moment składania ofert jego zaległość podatkowa jest już przedawniona.

Oczywiście w żadnym wypadku nie popieram unikania płacenia podatków. Skoro jednak ustawodawca zdecydował się na wprowadzenia instytucji przedawnienia należności publicznoprawnych, to Ty jako przedsiębiorca nie powinieneś ponosić negatywnych konsekwencji zalegania z zapłatą przedawnionych już należności. Jeśli więc w przeszłości powinęła Ci się noga i nie opłaciłeś czegoś w terminie to warto, abyś startując w przetargu miał gdzieś w pamięci ten wyrok KIO. Podrzucam Ci jego sygnaturę – KIO 2278/16 🙂

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *